back to homego to know usgo to activitygo to contact usgo to good mediago to web board

วิทยาลัยพรหมรังศี

สันติวนาต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพรหมรังศี เข้าเยี่ยมชมสันติวนา พร้อมฟังการบรรยายเรื่องที่มาของโครงการสันติวนาจากคุณพ่อวิชัย โภคทวี และฟังการบรรยายเรื่อง "แนวคิดของผู้นำ" จากอาจารย์รัตติกร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551