back to homego to know usgo to activitygo to contact usgo to good mediago to web board

กิจกรรม "วันเด็กรักธรรมชาติ"

มูลนิธิดวงใจพ่อ และศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดโครงการ งานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อ“วันเด็กรักธรรมชาติ” เมือวันเสาร์ที ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีเด็กๆ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและลาหู่ ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที ๖ ในเขตพื้นทีอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๕๒ คน ทั้งนี้นอกจากเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติในซุ้มการเรียนรู้ เล่นกีฬา และเกมส์ต่างๆ ในงานแล้ว เด็กๆ ยังได้รับประทานอาหารกลางวัน ขนม และรับของขวัญวันเด็กด้วยรอยยิ้ม และความสุขโดยทัวทุกคน