back to homego to know usgo to activitygo to contact usgo to good mediago to web board

ขอเชิญฟังเทปการบรรยายโดยคลิกที่ สมุนไพรเพื่อชีวิต

 

ปราชญ์หมอเมือง

เป็นชาวบ้านที่หันมาศึกษาด้านการรักษาโรค มีการถ่ายทอดความรู่จากรุ่นสู่รุ่น

ปราชญ์หมอเมืองเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของการเป็นแพทย์

เพราะเกิดจากชาวบ้านและขยายไปในชุมชนต่างๆ แตกต่างจากหมอทั่วไปที่

ต้องควักสตางค์จ่ายค่ารักษาสูงๆ เพราะคนไข้อาจจ่ายค่ารักษาเป็นสิ่งของที่

มีก็ได้ เช่น ผักที่ปลูก ปลาที่เลี้ยงไว้

การรักษามีทั้งการใช้ด้านไสยศาสตร์และการรักษาแบบหมอพื้นบ้าน มีการใช้

สมุนไพร การนวด โดยโรคที่รักษามีตั้งแต่โรคของผู้สูงอายุ เช่น ปวดเมื่อย

เส้นเอ็น อัมพาต อัมพฤตต่างๆ ตลอดจนโรคร้าย เช่น มะเร็ง แต่การสาธิตที่

สันติวนานี้จะเน้นที่การรักษาโรคทั่วไป ผู้เข้าฟังสามารถจะขอรับการรักษาได้

ในช่วงบ่าย หลังการรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว